Verkiezingsprogramma 2018

De PvdUT maakt zich hard voor studenten en personeel van de UT. De PvdUT…

 • …is dé partij voor samenwerking van personeel en studenten;
 • …is inhoudelijk en vasthoudend in elk dossier;
 • …gaat een confrontatie met het College van Bestuur niet uit de weg;
 • …werkt aan betekenisvolle medezeggenschap  op centraal en decentraal niveau.

De studenten en medewerkers van de PvdUT hebben dit verkiezingsprogramma gezamenlijk geschreven. Voor de aankomende verkiezingen zijn de standpunten van de PvdUT opgedeeld in vier thema’s. De standpunten van de PvdUT zijn per thema te lezen door te klikken op een van de onderstaande linkjes:

 1. Medezeggenschap & Democratisering van de UT;
 2. Onderwijs, Onderzoek & Organisatie;
 3. Sport & Studentenactivisme;
 4. Taal & Internationalisering.

Thema 1: Medezeggenschap & Democratisering van de UT

De UT kent formeel het principe van medezeggenschap door democratisch gekozen medewerkers en studenten, maar de praktijk op de UT is weerbarstig. De universiteitsraad representeert ruim 10.000 studenten en 3.500 medewerkers, maar die vertegenwoordiging wordt door het College van Bestuur niet altijd serieus genomen. Drie voorbeelden zijn:

 • In de discussie rondom het TOM heeft de universiteitsraad de afgelopen vijf jaar, keer op keer, aangedrongen op afschaffing van de 15-EC-alles-of-niets-regel, maar het College gaat stelselmatig aan deze wens voorbij, ondanks de inbreng van robuuste argumentatie vanuit de universiteitsraad;
 • In de discussie over taalbeleid stelt het College dat dat de Universiteitsraad geen instemmingsrecht heeft op het beleidsstuk “Language Policy”, omdat dit stuk slechts de stand van zaken zou beschrijven. Wie het stuk leest stelt echter vast dat het stuk wemelt van nieuwe beleidskeuzen die momenteel aan de eenheden worden opgelegd;
 • In de discussie over het University College Twente is in het verleden vastgesteld dat de kosten van ATLAS extreem zijn in verhouding tot de aantallen studenten. Het college heeft toen beloofd met een nieuw businessplan te komen, maar is nu zonder nieuw businessplan toch bezig met inbedding van ATLAS in de faculteit ITC.

Wat opvalt is dat het College inbreng vanuit de centrale medezeggenschap regelmatig terzijde  schuift of zelfs negeert met als argument dat andere bestuurlijke gremia zoals de decanen of het UC-OW achter het College staan. Dit terwijl het zonneklaar is dat deze bestuurlijke gremia tegelijkertijd door het College zelf worden geïnstrueerd en op geen enkele wijze kunnen worden gezien als een democratisch gekozen vertegenwoordiging van de UT-gemeenschap.

De UT-gemeenschap moet niet langer accepteren dat:

 • Overeenkomsten die worden gesloten in bestuurlijke achterkamertjes met niet-democratisch gekozen partijen voorrang hebben op de uitkomsten van het openbaar debat in de raden, zoals de universiteitsraad;
 • Het College van Bestuur achterkamertjespolitiek gebruikt om discussies in de openbare overlegvergadering met de universiteitsraad zoveel mogelijk te voorkomen.

De medezeggenschap moet weer betekenis krijgen. Niet alleen verkozen raadsleden moeten hier hard aan werken, maar ook de rest van de UT-gemeenschap zal hierbij moeten helpen.

Alle studenten en medewerkers die medezeggenschap belangrijk vinden dragen ook een individuele verantwoordelijkheid:

 1. Bedenk wat u belangrijk vindt aan medezeggenschap op de UT;
 2. Ga stemmen op dé partij die uw belangen optimaal vertegenwoordigt;
 3. Steun de medezeggenschap door actieve participatie in het debat;
 4. Stel u volgende keer ook verkiesbaar, wellicht als PvdUT-kandidaat.

De PvdUT heeft de democratisering van de UT hoog in het vaandel. De PvdUT staat voor zuivere medezeggenschap en weigert deelname aan schijnmedezeggenschap. De studenten en de mensen op werkvloer hebben een mening, gebaseerd op hun kennis en ervaring. Het College zal daar – meer dan nu – serieus naar moeten luisteren en naar handelen. De UT-gemeenschap verdient dat.

Ook ten aanzien van de Student Union is verdere democratisering nodig.

 1. Het beleid van de Student Union dient gedragen te worden door de studentengemeenschap. Daarvoor moeten koepelorganisaties en verenigingen zeggenschap hebben in de beleidsontwikkeling, onder andere door het beleid te stemming te brengen in een algemene vergadering met de sectorverenigingen.
 2. De Student Union moet meer verantwoordelijkheden overdragen aan de koepelorganisaties (Sportkoepel, Apollo, FacT, OS). Dit is niet alleen nodig om de koepelorganisatie doeltreffend te maken , maar ook om het bestuur van deze koepels interessant te maken voor studenten die een fulltime bestuursfunctie ambiëren.
 3. Portefeuillehouders (bestuurders) van de Student Union moeten gekozen worden door koepel- en verenigingsbesturen van het desbetreffende beleidsgebied. Bijvoorbeeld: de portefeuillehouder voor sport dient gekozen te worden door de besturen van de sportverenigingen.
 4. De invulling van het budget voor Sport & Cultuur vanuit dienst Campus & Huisvesting en vanuit Student Union moet onderdeel worden van de UT-begroting.

 

Thema 2: Onderwijs, Onderwijs & Organisatie

 1. Het Twents Onderwijs Model (TOM) moet flexibeler voor studenten die tijdelijk of structureel niet fulltime kunnen of willen studeren en rechtvaardiger voor studenten die een deel van de module hebben afgerond. Dus afschaffen van het niveau verlagende 15-EC-alles-of niets-principe: samenhang van onderdelen binnen een module is een goede zaak, maar de opleidingen moeten op grond van de inhoud en organisatie kunnen kiezen voor meerdere onderwijseenheden binnen een module. Liever alles-of-iets dan alles-of-niets.
 2. Sturen op kwaliteit van het onderwijs, niet op rendement van de opleidingen of op modelprincipes. Dus geen centraal OER, maar waar nodig beperkte richtlijnen vanuit het College van Bestuur op organisatorische en administratieve hoofdlijnen.
 3. Besturen door het College van Bestuur, per richtlijn, moet een noodzakelijke uitzondering zijn.
 4. Studentenrechten moeten goed worden verwoord in het Onderwijs- en Examenregeling (OER) en Bindend Studie Advies (BSA).
 5. Minder inzet van middelen op excellentietrajecten voor individuele studenten, meer inzet op een hoger niveau van de opleiding van alle studenten.
 6. Meer ondersteuning van de medezeggenschap van studenten in de universiteitsraad en faculteitsraden door middel van meer trainingen en vrijstelling op studie of werk.
 7. Beschouw docenten niet alleen als uitvoerders van het onderwijs, maar laat docenten ook meedenken en bepalen.
 8. Meer financiële ruimte om meer docenten aan te stellen om enerzijds de werkdruk te verlagen en anderzijds de kwaliteit van het onderwijs te verhogen.
 9. Personeelsbeleid moet gericht zijn op de ontwikkeling van de medewerker, en actief inspelend op verandering in beleid en werkzaamheden. Reorganisaties moeten zo veel mogelijk worden voorkomen.
 10. Minder bureaucratie en meer academische vrijheid voor onderzoekers en docenten om een eigen onderwijs- en onderzoekslijn te ontwikkelen.
 11. Minder tijdelijke contracten in de wetenschap en meer vaste aanstellingen.

 

Thema 3: Sport & Studentenactivisme

 1. Geef studenten de ruimte om zich te ontwikkelen. De UT moet activisme van studenten in het verenigingsleven meer ondersteunen in plaats van tegenwerken. Niet alle vaardigheden worden geleerd in de collegebanken. Stimuleer studenten een compleet mens te worden door hen die meer willen halen uit hun studententijd, meer flexibiliteit te geven in onderwijs en organisatie.
 2. Een heldere visie voor de sportsector van de UT is noodzakelijk. Momenteel wordt er veel gepraat over geld binnen de sector sport, zonder dat men duidelijk heeft waar de gehele sector naartoe wilt. Veel partijen zijn onderdeel van de sector, met als grootste stakeholders de Student Union, Sportcentrum, Sportkoepel en de sportverenigingen. Er moet minder in eilanden worden gedacht en meer in het gezamenlijke belang van sport in voor de gehele sector. Gezamenlijk moeten deze stakeholders een visie en missie ontwikkelen zodat deze versnipperde sector tot meer samenwerking komt. Om dit te bewerkstelligen, moeten het Sportcentrum en de Student Union veranderen in open organisaties waarin een bredere groep verenigingsbesturen kan integreren.
 3. Houd sport en de sportverenigingen betaalbaar! In de afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in sportaccommodaties en ook de komende jaren zullen er een aantal renovaties plaatsvinden. Het is goed dat deze renovaties plaatsvinden, maar als verenigingen de huur niet meer kunnen betalen, dan liggen deze accommodaties er alleen voor de sier. Óf het Sportcentrum én Dienst Campus & Huisvesting moet erop toezien dat de sportaccommodaties betaalbaar blijven voor onze UT-verenigingen óf het CvB moet de subsidies voor de sportverenigingen verhogen.

 

Thema 4: Taal & Internationalisering

 1. Internationalisering vergt taalbeleid. Als de UT academici opleidt voor een mondialiserende samenleving, dan zal de UT moeten articuleren op welk uitstroomniveau haar studenten het Engels beheersen. De kwaliteit van het taalbeleid moet gemeten kunnen worden en daar waar academici ondersteuning nodig hebben, moet de UT de zorgen voor een taaltraject om het niveau van taalbeheersing te verhogen.
 2. De verplichting van de Engelse taal in opleidingen kan ten koste gaan van de kwaliteit van het onderwijsGebruik daar waar het kan de Nederlandse taal als voertaal. Gebruik de Engelse taal indien de docent zich goed kan verwoorden in het Engels én er een internationaal publiek is.
 3. De universiteit moet niet alleen most welcoming zijn voor internationale studenten, maar ook voor de Nederlandse studenten. Nederlandse en internationale studenten moeten zich thuis blijven voelen.
 4. Internationalisering: uitnodigend, maar geen must. Het invoeren van de Engelse taal in het bachelor-onderwijs, de medezeggenschapsraden de en verenigingen moet niet centraal verplicht worden door het CvB.
 5. Stel het samenvoegen van Nederlandse en internationale studenten binnen studentenhuizen niet verplicht. Geef studentenhuizen op de campus de vrijheid om zelf nieuwe huisgenoten te kiezen.
 6. De UT moet internationale studenten goed begeleiden naar huisvesting op de campus. Vooral voor Europese studenten is dat belangrijk, want de UT is niet verplicht deze studenten te helpen aan een woning. Daarvoor is goede communicatie en eerlijkheid essentieel.