Verkiezingsprogramma 2017

Het verkiezingsprogramma van de PvdUT is bekend. Voor de aankomende verkiezingen zijn de standpunten van de PvdUT opgedeeld in vijf thema’s: onderwijs&organisatie, studentenactivisme, democratisering van het UT-beleid, studentenhuisvesting en internationalisering. Hieronder zijn de standpunten kort uitgewerkt per thema.

Thema 1: Onderwijs & Organisatie

 1. Sturen op kwaliteit van het onderwijs, niet op rendement van de opleidingen of op modelprincipes.
 2. Twents Onderwijs Model (TOM) moet flexibeler voor studenten die tijdelijk of structureel niet full-time kunnen of willen studeren en rechtvaardiger voor studenten die een deel van de module wel goed hebben afgerond. Dus afschaffen van het niveau verlagende 15 EC alles-of niets-principe: samenhang van onderdelen binnen een module is een goede zaak, maar de opleidingen moeten op grond van de inhoud en organisatie kunnen kiezen voor meerdere onderwijseenheden binnen een module. Liever alles-of-iets dan alles-of-niets.
 3. Studentenrechten moeten consistent goed verwoord worden in het Onderwijs- en Examenregeling (OER) en Bindend Studie Advies (BSA).
 4. Geen centraal OER, maar centrale richtlijnen vanuit het College van Bestuur (CvB) voor organisatorische en administratieve zaken.
 5. Het CvB bepaalt de algemene UT-strategie op hoofdlijnen, maar een samenhangende invulling van het onderwijs-, onderzoek- en personeelsbeleid moet binnen de faculteit plaatsvinden.
 6. Minder inzet van middelen op excellentietrajecten voor individuele studenten, meer inzet op een hoger niveau van de opleiding van alle studenten.
 7. Professionalisering van de medezeggenschap van studenten in de universiteitsraad en faculteitsraden.
 8. Meer financiële ruimte om meer docenten aan te stellen om enerzijds de werkdruk te verlagen en anderzijds de kwaliteit van het onderwijs te verhogen.

 

Thema 2: Studentenactivisme

 1. Geef studenten de ruimte om zich te ontwikkelen. De UT moet de bedrijvigheid van studenten in het verenigingsleven meer ondersteunen dan tegenwerken door middel van het TOM. Niet alle vaardigheden worden geleerd in de collegebanken, maar veel praktische vaardigheden worden geleerd binnen het studentenactivisme. Stimuleer studenten een compleet mens te worden door hen die meer willen halen uit hun studententijd, meer flexibiliteit te geven in onderwijs en organisatie.
 2. Een heldere visie voor de sport- en cultuursector van de UT. Momenteel wordt er alleen maar gepraat over geld en bezuinigingen binnen de sectoren sport en cultuur. Het moet meer gaan over de visie op sport en de visie op cultuur.
 3. Gebruik sport en cultuur als uithangbord voor de universiteit, niet als sluitpost! Investeer geld in de sport- en cultuursector en de universiteit krijgt er veel moois voor terug, namelijk bedrijvigheid van studenten binnen deze sectoren met mooie evenementen als eindresultaat waardoor een echte bruisende campus wordt gecreëerd.

 

Thema 3: Democratisering van het UT-beleid

 1. Het beleid van de Student Union dient gedragen te worden door de studentengemeenschap. Daarvoor is het noodzakelijk om de kloof tussen beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering te verkleinen. Momenteel zijn de portefeuillehouders (bestuurders) van de Student Union verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en de koepel- en verenigingsbesturen verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid. Voor de effectiviteit beleidsontwikkelingsproces en de kwaliteit van het beleid is de PvdUT van mening dat enerzijds de bestuurders van de Student Union onderdeel moeten zijn van de besturen van koepelorganisaties én anderzijds moeten de verenigingen meer zeggenschap krijgen, via de koepelorganisaties, op het beleid van de Student Union en de uitvoering hiervan.  Het beleid moet uiteindelijk middels een ALV met alle sectorverenigingen goedgekeurd worden. Verder moeten de koepels meer verantwoordelijkheden dragen van de Student Union om de koepelorganisatie interessant te maken voor studenten die een fulltime bestuursfunctie ambiëren.
 2. Portefeuillehouders (bestuurders) van de Student Union moeten gekozen worden door koepel- en verenigingsbesturen van het desbetreffende beleidsgebied. Bijvoorbeeld: de portefeuillehouder voor sport dient gekozen te worden door de besturen van de sportverenigingen.
 3. Het Campusbudget moet onderdeel worden van de UT-begroting in de universiteitsraad.
 4. Sport: Er moet minder in eilandjes worden gedacht. De afgelopen jaren is er veel gesproken over de subsidies voor de studentensportverenigingen zonder een duidelijk breedgedragen visie. Sportcentrum, Sportkoepel, Student Union én verenigingen moeten gezamenlijk komen tot een sportvisie en gezamenlijk deze visie uitvoeren. Alleen zo wordt de sportvisie gedragen door de gehele sector sport. Om dit te bewerkstelligen moeten het Sportcentrum en Student Union veranderen in een open organisatie waarin een bredere groep verenigingsbesturen kunnen integreren om de effectiviteit en kwaliteit van de beleidsuitvoering te bewerkstelligen.

 

Thema 4: Studentenhuisvesting

 1. Stel het samenvoegen van Nederlandse en internationale studenten binnen studentenhuizen niet verplicht. Geef studentenhuizen op de campus de vrijheid om zelf nieuwe huisgenoten te kiezen.
 2. De UT moet internationale studenten goed begeleiden naar huisvesting op de campus. Daarvoor is goede communicatie essentieel over onder andere overkomst en faciliteiten van de woningen.
 3. Meer woningen moeten worden bijgebouwd op de campus speciaal voor de internationale student gezien de ambities van Visie 2020.

 

Thema 5: Internationalisering

 1. Internationalisering vergt taalbeleid. Als de UT academici opleidt voor een mondialiserende samenleving, dan zal de UT moeten articuleren op welk uitstroomniveau haar studenten het Engels beheersen. De kwaliteit van het taalbeleid moet gemeten kunnen worden en daar waar academici ondersteuning nodig hebben, moet de UT de zorgen voor een taaltraject om het niveau van taalbeheersing te verhogen.
 2. De verplichting van de Engelse taal in opleidingen kan ten koste gaan van de kwaliteit van het onderwijs. Gebruik daar waar het kan de Nederlandse taal als voertaal. Gebruik de Engelse taal indien de docent zich goed kan verwoorden in het Engels én er een internationaal publiek is.
 3. De universiteit moet niet alleen most welcoming zijn voor internationale studenten, maar ook voor de Nederlandse studenten. Nederlandse en internationale studenten moeten zich thuis voelen en zich feitelijk één groep voelen.
 4. Internationalisering: uitnodigend, maar geen must. Het invoeren van de Engelse taal in het bachelor-onderwijs, medezeggenschapsraden en verenigingen moet niet centraal verplicht worden door het CvB.
 5. Verenigingen moeten niet gedwongen worden om internationaal te functioneren. De PvdUT moedigt aan dat verenigingen zich internationaal oriënteren, maar dit moet niet afgedwongen worden door het internationaliseringsbeleid van de UT. Het vertalen van statuten, beleidsstukken en notulen heeft geen zin als er geen internationale leden zijn die meedoen op bestuurlijk vlak binnen een vereniging. Het verenigingsleven en medezeggenschap is heel Nederlands, laat het internationaliseren van een vereniging vrij aan haar leden. Financiële ondersteuning van de Student Union moet mogelijk zijn voor een vereniging die zich internationaal wilt ontwikkelen en daarvoor statuten vertaald moeten worden.