Kandidatenlijst 2018: Medewerkers

In 2018 zal er weer een verkiezing plaatsvinden voor de medewerkers geleding van de Universiteitsraad. Voor de medewerkers geldt dat zij gekozen worden voor een zittingsduur van twee jaar. De kandidaten namens de PvdUT zijn:

  1. T.J.M. (Dick) Meijer, EWI
  2. J.S. (Jörgen) Svensson, BMS
  3. G.W. (Gert) Brinkman, BMS

 

1. Dick Meijer

Dick
Dick

Ik ben docent Kansrekening en Statistiek bij de vakgroep HS in EWI. Daarnaast heb ik ruime ervaring in de medezeggenschap en de vakbonden: vertegenwoordigen van en opkomen voor de belangen van personeel en studenten beschouw ik als een eervolle en dankbare taak.

De macht die momenteel bij bestuurders van de universiteit ligt, verdient een kritisch en krachtig tegenwicht. Zo zullen de door het bestuur halsstarrig gehandhaafde TOM-regels moeten veranderen: de inflexibiliteit veroorzaakt onnodig veel stress en werkdruk bij studenten en medewerkers. Hierdoor, maar ook door de bezuinigingen op onderwijs en door de voortdurende veranderingen, staat de onderwijskwaliteit onder druk. Ik zal in de URaad ook blijven pleiten om meer geld naar het onderwijs en onderzoek in de vakgroepen te laten stromen, zodat de werkdruk vermindert en er weer ruimte komt voor zelfontplooiing en zeggenschap bij het personeel.

We moeten afscheid nemen van bestuurders die van een instelling hun visionaire speeltuin maken en hun persoonlijke ambities op personeel en studenten projecteren. Het opleggen van didactische modellen aan de docerende professionals moet afgelopen zijn en rendementsdenken en verschoolsing van de academie moeten worden gestopt.

Dienstverlening moet weer dicht bij het primair proces worden georganiseerd en ondersteuners, waar ik ook het college van bestuur toe reken, moeten vooral doen, waar vanuit onderzoek en onderwijs om gevraagd wordt – en niet andersom.

Dus: als je het met de PvdUT-insteek eens bent, stem niet alleen op ons, maar kom eens langs om ideeën/standpunten aan te dragen of stel je een volgende keer als kandidaat beschikbaar.

 

2. Jörgen Svensson

Jörgen
Jörgen

Mijn naam is Jörgen Svensson en ik ben Universitair Docent sociologie en sinds 2012 lid van de Universiteitsraad. Ik beschouw de UT als een gemeenschap waarin wetenschappers, studenten en ondersteunende staf gemeenschappelijk verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. Het staat buiten kijf dat daarbij een professioneel bestuur is vereist, maar dit mag niet ontaarden in regelzucht.

Ik steun daarom initiatieven die studenten en medewerkers vertrouwen en ruimte geven om hun werk goed te doen, maar ik verzet me tegen bestuurlijke projecten die veel geld kosten en die het werk in de faculteiten juist bemoeilijken. Het college van bestuur dient meer oog te krijgen voor de praktijk van onderwijs en onderzoek. Daar moet niet alleen meer geld voor worden vrijgemaakt. Docenten en studenten moeten ook worden bevrijd van overbodige en klemmende regels.

Daarnaast is het tijd voor betere arbeidsvoorwaarden en een goed personeelsbeleid. Het grote aantal tijdelijke contracten, bijvoorbeeld, is niet alleen kwalijk voor de individuele wetenschappers die daar onder lijden, maar vormt ook een aantasting van hun wetenschappelijke onafhankelijkheid.

 

3. Gert Brinkman

Gert
Gert

Ik ben studieadviseur en docent bij Communication Science binnen de faculteit BMS, met een ruime ervaring in de centrale medezeggenschap. Ik vind dat de UT zich primair moet richten op haar kerntaken onderwijs en onderzoek. Daarbij past dat de verantwoordelijkheden inzake onderwijs liggen waar ze horen: bij opleidingsdirecteuren, docenten en studenten. Niet bij het centrale bestuur en niet bij de centrale ondersteuning. Daarvoor is ook nodig dat de mensen die in de primaire processen werken, meer feitelijke zeggenschap krijgen over de ondersteuning die nodig is om hun werk optimaal uit te voeren. Op dit moment ligt dat uit het lood. Zo is en blijft het onderwijsmodel ook dit jaar weer – tegen alle inhoudelijke en redelijke wensen van de medezeggenschap in – 15 EC ongedeeld, wat bijvoorbeeld leidt tot idioot omvangrijke schaduwadminstraties en een frustrerend aantal loze fte’s om alles recht te zetten wat krom is.

Op vrijwel alle dossiers en thema’s is voor mij langzaamaan de vraag geworden hoe het CvB weer een gesprekspartner kan worden die feitelijk luistert naar wat de centrale medezeggenschap te zeggen heeft – de democratische stem van dik 3000 medewerkers en ruim 10.000 studenten! Mijn antwoord is tweeledig: positief kritisch op zoek blijven naar het beste pakket argumenten bij ieder dossier, maar daarin ook vasthoudend durven zijn. Dat wil zeggen: niet bang voor conflict en niet constant bereid tot afzwakking en compromissen. En ja, in dergelijke vasthoudendheid is de PvdUT beter dan andere partijen. En ten tweede: dat kunnen we alleen samen met u! De PvdUT zal de komende twee jaar moeten groeien met gelijkgestemden, op zoek naar een meerderheid in de URaad over twee jaar.

Ik wil graag met iedereen op de UT over dit alles van gedachten wisselen en in goede samenwerking met de decentrale medezeggenschap vorm geven aan een kritisch-positieve, maar waar nodig volstrekt onbuigzame medezeggenschap.