Medewerkers kandidaten 2016

In 2016 zal er ook weer een verkiezing plaatsvinden voor de medewerkers geleding van de Universiteits Raad. Voor de medewerkers geldt dat zij gekozen worden voor een zittingsduur van twee jaar. De kandidaten namens de PvdUT zijn:

Studenten en medewerkers geleding PvdUT
Studenten en medewerkers geleding PvdUT
  1. T.M.J. (Dick) Meijer, EWI
  2. J.S. (Jörgen) Svensson, BMS
  3. G.W. (Gert) Brinkman, BMS

 

 

1. Dick Meijer

Dick
Dick

Ik ben docent Kansrekening en Statistiek bij de vakgroep HS in EWI. Daarnaast heb ik ruime ervaring in de medezeggenschap en de vakbonden: vertegenwoordigen van en opkomen voor de belangen van personeel en studenten beschouw ik als een eervolle en dankbare taak.
De macht die momenteel bij bestuurders van de universiteit ligt, verdient een kritisch en krachtig tegenwicht. Zo zullen de door het bestuur halsstarrig gehandhaafde TOM-regels moeten veranderen: de inflexibiliteit veroorzaakt onnodig veel stress en werkdruk bij studenten en medewerkers. Hierdoor, maar ook door de bezuinigingen op onderwijs en door de voortdurende veranderingen, staat de onderwijskwaliteit onder druk. Ik zal in de URaad blijven pleiten om meer geld naar het onderwijs en onderzoek in de vakgroepen te laten stromen, zodat de werkdruk vermindert en er weer ruimte komt voor zelfontplooiing en zeggenschap bij het personeel. Dienstverlening moet weer dicht bij het primair proces worden georganiseerd en ondersteuners moeten vooral doen, waar vanuit onderzoek en onderwijs om gevraagd wordt.

2. Jörgen Svensson

Jörgen
Jörgen

Mijn naam is Jörgen Svensson en ik ben Universitair Docent sociologie en sinds 2012 lid van de Universiteitsraad. Ik beschouw de UT als een gemeenschap waarin wetenschappers, studenten en ondersteunende staf gemeenschappelijk verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. Het staat buiten kijf dat daarbij een professioneel bestuur is vereist, maar dit mag niet ontaarden in regelzucht.

Ik steun daarom initiatieven die studenten en medewerkers vertrouwen en ruimte geven om hun werk goed te doen, maar ik verzet me tegen bestuurlijk projecten die veel geld kosten en het werk in de faculteiten juist bemoeilijken. Het college van bestuur dient meer oog te krijgen voor de praktijk van onderwijs en onderzoek. Daar moet niet alleen meer geld voor worden vrijgemaakt. Docenten en studenten moeten ook worden bevrijd van overbodige en klemmende regels.

Daarnaast is het tijd voor betere arbeidsvoorwaarden en een goed personeelsbeleid. Het grote aantal tijdelijke contracten, bijvoorbeeld, is niet alleen kwalijk voor de individuele wetenschappers die daar onder lijden, maar vormt ook een aantasting van hun wetenschappelijke onafhankelijkheid.

3. Gert Brinkman

Gert
Gert

Ik ben studieadviseur en docent bij Communicatiewetenschap binnen de faculteit BMS, met een ruime ervaring in de centrale medezeggenschap. Ik vind dat de UT moet focussen op het werk waarvoor de UT bedoeld is: onderwijs en onderzoek. De wijze waarop de UT dat doet, is -naar ik van veel UT-ers hoor-  op dit moment onjuist. De ogen zijn te zeer gericht op bestuurlijke aspecten, bestuurlijke tussenlagen en indirecte ondersteuning. Wat het zou moeten zijn is:  maximaal aantal fte beschikbaar voor onderwijs, studenten en onderzoek en een minimaal aantal fte voor bestuur, centrale ondersteuning, extern ingekochte ondersteuning en niet-primaire taken.

Daarbij past dat de verantwoordelijkheden inzake onderwijs weer komen te liggen waar ze horen: primair bij opleidingsdirecteuren, docenten en studenten. Niet bij centraal bestuur, UCO en centrale ondersteuning. Daarvoor is ook nodig dat de mensen die in de primaire processen werken, meer feitelijke zeggenschap krijgen over de ondersteuning die nodig is om hun werk optimaal uit te voeren.  Ik wil graag met iedereen op de UT over dit alles van gedachten wisselen en in goede samenwerking met de decentrale medezeggenschap vormgeven aan een kritisch-positieve, maar waar nodig volstrekt onbuigzame  medezeggenschap.